Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerin işleme sebeplerini ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar genelinde direkt olarak kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen kanuni yükümlülük tüzel kişinin kendisin de belirtilecektir.
Kişisel Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme sebeplerini ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler ya da vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.
Veri sorumlusu, işleme çalışmaları için “niçin” ve “ne şekilde” yapılacağı sorularının yanıtını verecek kişidir.

Veri sorumlusunun belirlemesi için kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme sebebi, kişisel veri türleri, kişisel verilerin hangi nedenlerle kullanılacağı, hangi kişilerin kişisel verilerinin işleneceği, kişisel verilerin sevk edilip edilmeyeceği, eğer edilecekse kimlere sevk edileceği, ne kadar zaman içerisinde saklanacağı, ilgili kişilerin ulaşım hakkı ve diğer haklarının uygulanıp uygulanmayacağı. Bu konulara kimin karar verdiği dikkate alınmaktadır.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir konu ise, yalnız veri işleme çalışması bir tüzel kişilik tarafından yapılıyor ise, bu hususta veri sorumlusu tüzel kişinin kendisi olmaktadır. Tüzel kişiliğin içerisinde veri işleme çalışmalarında sorumlu olan gerçek kişiler yasanın uygulanması tarafından veri sorumlusu olarak geçmezler ve sayılmazlar. Veri sorumlusunun tüzel kişi olması durumunda, veri sorumlusu sorumluluğu ile ilgili tüzel kişilik üzerinde doğacaktır.

Peki, Veri Sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir?
Veri Sorumluları ’nın KVKK’nın 12. maddesinde bulunan ifadeye göre İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi (3. Şahısların eline geçmesi ya da paylaşılması) hâlinde, Veri Sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirme yükümlülüğü ile aşağıdaki sorumlulukları bulunmaktadır.

• İlkelere uyum sağlama
• İşleme şartlarına uyum sağlama
• Aydınlatma yükümlülüğü
• Silme/yok etme/anonimleştirme
• Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolma (VERBİS)
• Aktarım yasağı/yurtdışına aktarım yasağı
• İlgilinin başvurusuna yanıt verme
• Teknik ve idari tedbirler alma
• Denetim yapma

Kaynak: kvkk.gov.tr