KVKK Şikâyet

KVKK Şikâyet

Kişisel verilerin korunması kanununda kişilere iki temel hak tanınmıştır, bunlardan biri başvuru hakkı ve bir diğeri şikâyet Hakkı’dır.

Bilindiği gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15. maddesinde de “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” İfadesi bulunmaktadır, bu genelde KVKK’ya gönderilen şikâyetler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Bu yolda ilerleyen, kişiler başvurularının daha hızlı ve etkili bir biçimde KVKK’ya gönderebilmeleri ve takip edebilmelerini gerçekleştirme amacı ile  “KVKK Şikâyet Modülü” 09.01.2020 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

Modüle; https://sikayet.kvkk.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Resim 1: (Şikayet Modülü Ekranı.)

Kişilerin, veri sorumlusuna başvuru yaparak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları istemek, verinin içeriğinin eksik ya da yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, kanuna aykırı olması durumunda ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü şahıslara bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Kişinin şikâyet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak veri sorumlusuna Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap alamamış olması gereklidir. İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvurmadan direkt olarak KVKK’ya şikâyet yoluna gitmesi mümkün değildir.

Şunu tam olarak belirtmeliyiz ki, KVKK’ya şikâyette bulunulabilmek için veri sorumlusuna tanınan 30 günlük cevap verme süresinin beklenmesi zorunludur. Sorumlu, 30 günlük yasal süre içinde başvuruya herhangi bir cevap vermemiş, başvuru reddedilmiş ya da yeterli cevabı alamamış ise şikâyet kaydı oluşturmaya devam edilebilir.

Şikâyet

Kaynak: kvkk.gov.tr