Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan mahremiyet gizliliği de dâhil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Amaç:

Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – (1)

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Tanımlar:

Madde 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, veri

İşleme amacıyla sınırlı olarak verilen rızadır.

 

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek olsa da hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

 

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen ya da bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her işlemi,

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

 

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

 

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye bağlı olarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme sebeplerini ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

ifade eder.

Kaynak: kvkk.gov.tr