Kişisel verilerin korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor 2019 ?

Kişisel verilerin korunması Kanunu Kimleri kapsıyor 2019 ?

KVKK kimleri kapsıyor?

KVKK, kişisel verileri işlenen veri sahipleri ile bu verileri tam olarak ya da bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin bazı kıstaslara göre yapılandırma yapıldığı ve işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla manuel olarak işlenen yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu yolda, özel sektörde işlev gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrıma gidilmemiş olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir.

Kapsam dışı olan kişiler;

Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi geçtiğin için, kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında kalmıştır. Veri işleme olayını yapanlar açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımı yapılmamıştır. Fakat veri kayıt (VERBİS) sisteminin parçası olmadan da veri işleyenler Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Kanunda Tam İstisna Haller;

 

  • Kişisel verilerin, 3. şahıslarla paylaşılmaması ve veri güvenliğine alakalı yükümlülüklere uyulmak zorunluluğu ile gerçek kişiler tarafından tam olarak kendisiyle ya da aynı hanede yaşayan aile üyeleriyle ilgili işlevler kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile bilinmeyen hâle getirilmek yoluyla planlama, araştırma ve istatistik gibi maksadıyla işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, ekonomik güvenliği, kamu düzenini, kamu güvenliğini, özel hayatın gizliliğini ya da kişilik haklarını gasp etmemek ya da suça teşvik etmemek amacıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü genelinde işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin kovuşturma, yargılama, soruşturma ya da yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları ya da infaz mercileri tarafından yürütülmesi.

Kanunda Kısmi istisna haller;

 

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlemek ya da suç araştırması için gerekli olması,
  • İlgili kişinin kendisi alakalı alenileştirilmiş (herkes tarafından bilinir hale gelmek) kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin kanunun tarafından verilen yetkiye dayanılarak görevli ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş, denetleme ya da düzenleme vazifelerin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ya da kovuşturması için gerekli olunması durumu,
  • Kişisel veri işlemenin vergi, bütçe ve mali konularla alakalı olarak Devletin ekonomik ve mali menfaatlerin korunması için gerekli olunması.

Kaynak: kvkk.gov.tr