Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019)

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilindiği gibi 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazete yayımlanmış ve hayatımıza girmiştir. Her şeyin zaman içerisinden değiştiği gibi bu kanunda da 2019 yılında bazı değişikliklere gidilmiştir. Kanunda ki değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Tanımlar

Madde 3.

  1. f) (Değişik: RG-28/4/2019-30758):

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ğ) (Değişik: RG-28/4/2019-30758):

  Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

İfade eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tanımlar:

Madde 4.

  1. e) (Değişik: RG-28/4/2019-30758)

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

İlkeler:

Madde 7.

(4) (Değişik: RG-28/4/2019-30758)

Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.

Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi durumunda silme ve yok etme süreleri

Madde 12

(1) (Değişik: RG-28/4/2019-30758)

İlgili kişi, Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

Kaynak: kvkk.gov.tr