Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat

Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat

6698 Sayılı Kanun Kişisel Veri

 • 07 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete
 • Sayı: 29677

Kanun No: 6698

Kabul Tarihi: 24 Mart 2016

Amaç:

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın (mahremiyetin) gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uygulaması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam:

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen ya da kısmi otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Genel İlkeler:

 

 1. Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
 3. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 4. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 5. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 6. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 7. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları:

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 5. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 6. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 8. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 9. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 1. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kaynak: kvkk.gov.tr