Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları

6698 sayılı kanun Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde, kişisel verilerin korunması bakımından yürürlüğe giren ilk resmi kanun özelliğini barındırmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunda öncelikle, firmalar için yeni yasal sorumluluklar oluşturmuştur.

KVKK ‘nu daha iyi kavrayabilmek için kanunda da geçen bazı kavramları açıklamak lazımdır. Bunların en önemlisi ve ilk öncelik olarak kişisel verinin anlamıdır. Gerçek kişilere ait olan her türlü bilgi kanuna göre kişisel veri kapsamındadır. Bahsedilen gerçek kişinin kimliği belirli ya da belirlenebilir olabilir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişi de kanunda ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

KVKK ‘de tanımı yapılan; görev ve sorumlulukları büyük olan bir diğer kavram ise veri sorumlusudur. Kişisel verileri işleyen, bundan sebepte kişisel veri kayıt sistemi kuran aynı zamanda yöneten gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Veri sorumlusunun verilerin işlenmesi için yetki verdiği gerçek ya da tüzel kişiler de veri işleyen olarak tanımlanmıştır.

Veri İşlenme Şartları;

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun üzerinde çok fazla durduğu ve önemsediği konulardan biri de kişisel verilerin işlenmesi olayında uyulması gereken kural ve esaslardır. Kanuna göre veri sorumluları kişisel verileri belirli koşullar altında işleyebilmektedir. Bu şartların en başında ilgili kişinin açık rıza vermesi gerekmektedir. İlişkin kişinin açık rızası alınmadan hiçbir kişisel veri işlenemez. Bazı istisnai durumlarda ise kişisel veriler ilişkin kişinin rızasına bakılmadan işlenebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kanunlarda açık olarak belirtilmesi.
 • Açık rıza vermeye olay olarak imkân bulunmaması.
 • Bir sözleşme gereği tarafların kişisel verilerin işlenme zorunluluğu bulunması.
 • Kanun yükümlülükleri yerine getirmek açısından kişisel verilerin işlenmesi zorunluluğu.
 • İlişkin kişinin hak ve özgürlüklerinin korunması şartıyla veri sorumlusunun yasa dışı çıkarlarının söz konusu olması.

KVKK ‘de tanımı yapılan bazı özel nitelikli kişisel veriler, ilişkin kişinin açık rızası olmadan asla işlenemez. Bunlar, din, dil, ırk, inanç, cinsel hayat, siyasi görüş vb. bilgilerdir.

Kişisel verilerin;

 • elde edilmesi,
 • kaydedilmesi,
 • depolanması,
 • muhafaza edilmesi,
 • değiştirilmesi,
 • yeniden düzenlenmesi,
 • açıklanması,
 • aktarılması,
 • devralınması,
 • elde edilebilir hâle getirilmesi,
 • sınıflandırılması,
 • kullanılmasının engellenmesi,

Gibi veri işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, kişisel veriler işlenirken kanunda belirtilen şartların ortaya çıkması gerekmektedir. Hangi nedenle işleniyorsa, o amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Verilerin işlenmesini zorunlu hale getiren nedenler kanuna ve dürüstlük kurallarına uygun olmalıdır.

Kaynak: kvkk.gov.tr