Anasayfa Makaleler

Kategori: Makaleler

Yazı
6698 sayılı kanununun 9 maddesi

6698 sayılı kanununun 9 maddesi

6698 sayılı kanununun 9 maddesi Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması Madde 933 – (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın...

Yazı
6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi

6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi

6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler MADDE 12 – (1) Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini44 temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.45 (2) Veri...

Yazı
KVKK Kanunu Nedir hangi amaçla çıkarılmıştır

KVKK Kanunu Nedir hangi amaçla çıkarılmıştır

KVKK Kanunu Nedir Hangi Amaçla Çıkarılmıştır? 6698 Sayılı Kanun metini 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra...

Yazı
Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da benzer bir tanıma yer verilerek kişisel veri ; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veri öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa uğratacak nitelikteki verilerdir. Kanunun 6.maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,...

Yazı
İrtibat Kişisi Olarak Atanan Kişi, Artık İrtibat Kişisi Değil

İrtibat Kişisi Olarak Atanan Kişi, Artık İrtibat Kişisi Değil

İrtibat Kişisi Olarak Atanan Kişi, Artık İrtibat Kişisi Değil İrtibat Kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir. İrtibat Kişisinin Görevleri Nelerdir? “ Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ” içeriğinde de açıkça belirtildiği üzere “İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. İrtibat...

Yazı
Tüzel Kişiler Veri Sorumlusu Olabilir mi?

Tüzel Kişiler Veri Sorumlusu Olabilir mi?

Tüzel Kişiler Veri Sorumlusu Olabilir mi? Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “ veri sorumlusu ” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Kişisel Veri sorumlusu, kişisel verilerin...

Yazı
Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi?

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi?

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi? KVKK kanunun üçüncü bölümünde Haklar ve Yükümlülükler bölümünde Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğü kapsamında değerlendirilen bir konudur. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veri sahibi ilgili kişiye aşağıdaki kriterlere uygun şekilde aydınlatma yapmakla mükelleftir. a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin...

Yazı
Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar

Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar

Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür. Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri de,...

Yazı
İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü. İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin; • Kurumla İletişimi sağlamak • Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda gerçek kişilerin...

Yazı
KVKK Danışmanlık Sözleşmesi

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi X Hukuk Danışmanlık ; ………….adresinde faaliyet göstermektedir. Avukatlarımız; Şirketler Hukuku, Marka-Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku,Ceza Hukuku,Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet göstermekte ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca gerekli eğitimleri almış ve sürece uyum konusunda gerekli eğitimleri vererek düzenlemeleri yapmaktadır. Şirketiniz ile çözüm ortaklığı hususunda sözleşme yapılması durumunda Kişisel...