Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi?

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi?

KVKK kanunun üçüncü bölümünde Haklar ve Yükümlülükler bölümünde Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğü kapsamında değerlendirilen bir konudur. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veri sahibi ilgili kişiye aşağıdaki kriterlere uygun şekilde aydınlatma yapmakla mükelleftir.

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Aydınlatma metni veri toplama süreçlerinin tamamında ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir. İlgili sürece uygun olarak hazırlanmalıdır.

6698 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında, kişisel veri ve bu verinin işlenmesi ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi de “ açık rıza” kavramıdır. Kanunun 3. maddesinde açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır.
6698 sayılı Kanuna tabi kişilerce KVKK kapsamında açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü işlemleri için kullanılmakta olan metin ve formlar incelendiğinde, müşterilerin açık rızalarının alınması ve aydınlatılması işlemlerinin çoğunlukla aynı form kullanılarak yapıldığı görülüyor. Bu kapsamda uygulaması olan veri sorumlularının yukarıdaki Tebliğ maddesi çerçevesinde açık rıza alınması için kullanılacak formlar ile müşterilerin aydınlatılmasında kullanılacak formları birbirinden ayırmaları gerekecektir.
İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza yazılı olarak yerine getirilecekse, farklı sayfalarda olması daha doğru olacaktır. Fakat metinlerin aynı sayfada olması gerektiği durumlarda farklı başlıklar altında olması tercih edilmelidir ve açık rıza alımına ilişkin ayrı bir alan açılmalıdır. Metinler birbirinin içine girmeyecek sekil de hazırlanmalıdır. Ayrıca aydınlatma ve açık rıza metinlerinde imza alınması öngörülüyorsa her iki metin için ayrı ayrı imza alınması önem arz etmektedir.

Kaynak: kvkk.gov.tr